Love og vedtægter for

VOJENS BADMINTON CLUB – VBC

 1. Foreningens navn er ”Vojens Badminton Club”, og klubbens hjemsted er Haderslev Kommune.
 • Klubbens formål er at udbrede badminton spillet i Vojens og ved samarbejde at udvikle og højne spillet til gensidig glæde og gavn for medlemmerne. Spillet skal udøves under en sådan form og tone, at det efter hensigten kan virke opdragende og karakterstyrkende samt virke fremmende for kammeratskabsfølelse og god idrætslig indstilling.
 • Klubben optager aktive og passive medlemmer efter bestyrelsens skøn. Optagelse sker ved henvendelse til bestyrelsen.
 • Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal, og almindeligt stemmeflertal er afgørende. Stemmeret har alle aktive medlemmer, der på generalforsamlingstidspunktet er fyldt 16 år. Aktive medlemmer, der ved regnskabsårets slutning er i restance til klubben, har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Klubbens årlige generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned, og indvarsling sker ved personlig mail, samt på Facebook og klubbens hjemmeside 8 dage forinden, med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 • Formandens beretning.
 • Forelæggelse af revideret regnskab.
 • Indkomne forslag.
 • Valg af:
 1. Formand og bestyrelsesmedlemmer
 • Medlemmer til ungdomsudvalget
 • Medlemmer til seniorturneringsudvalget
 • Medlemmer til motionistudvalget
 • Bestyrelsessuppleanter
 • Revisorer
 • Eventuelt.
 • Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller når mindst en tredjedel af medlemmerne til bestyrelsen indsender skriftlig anmodning herom.
 • Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for to år ad gangen. Hvert år er hhv.to eller tre på valg, første år efter lodtrækning. Endvidere vælges to suppleanter og to revisorer for et år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med kasserer, sekretær på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
 • Foruden bestyrelsen vælges – på den ordinære generalforsamling 3 medlemmer til hvert af følgende udvalg:

Ungdomsudvalg Seniorturneringsudvalg Motionistudvalg

Udvalgsmedlemmerne vælges for en 2-årig periode.

 • Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december
 • Ethvert medlem er pligtig til at rette sig efter de forskrifter og regler, der af bestyrelsen fastsættes for spilletimerne til sikring af ro og orden.
 1. Kontingenter, timepriser til såvel aktive som passive medlemmer fastsættes af bestyrelsen.
 1. Ændringer eller tilføjelser af klubbens vedtægter kan alene foretages af klubbens generalforsamling. Forslag skal senest 4 dage forinden afholdelse af generalforsamling indsendes til bestyrelsen.
 1. En opløsning af klubben kan alene vedtages på en ordinær- eller ekstraordinær generalforsamling med tre fjerdedel majoritet af samtlige aktive medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling inden fjorten dage, hvor opløsning afgøres ved simpelt stemmeflertal af de mødte medlemmer. Klubbens eventuelle formue og/eller aktiver vil ved ophør tilfalde Haderslev Kommune med henblik på anvendelse til almennyttige foreningsmæssige formål.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 27. maj 2021.

Tidligere love og vedtægter annulleres hermed.

Skriv et svar